Historia ceny towaru lub usługi- nowe zasady organizowania promocji w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Sprzedawców, zarówno działających na rynku tradycyjnym, jak i tych prowadzących swoją działalność w Internecie najpóźniej od 28 maja 2022 r. czeka niemała rewolucja związana z informowaniem konsumenta o cenach towaru lub usługi.

Opublikowanie projektu ustawy związane jest ze zobowiązaniem poszczególnych państw członkowskich do implementacji postanowień dyrektywy unijnej zwanej „dyrektywą Omnibus”.

Co zakłada projekt?

Zaproponowane zmiany zakładają wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi podaje – obok informacji o nowej, obniżonej cenie – również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka była ustalona w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub usługa jest oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Oznacza to zatem zmianę zasad prowadzenia promocji poprzez próbę ukrócenia zjawiska fikcyjnych promocji i sztucznego zawyżania cen przed zastosowaniem obniżek. Pozwoli to konsumentowi na dokonanie oceny, jaka jest rzeczywista skala promocji.

W przypadku nierzetelnego informowania o cenach przez przedsiębiorcę Inspekcja Handlowa będzie mogła zastosować sankcje do 20 tys. zł, a w przypadku powtarzających się nieprawidłowości do 40 tys. zł. Natomiast jeżeli skala zjawiska jest powszechna i prowadzi do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, to wówczas Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć sankcję do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Ponadto projekt zakłada jednocześnie wprowadzenie dodatkowych regulacji mających na celu ochronę konsumenta, który dokonuje zakupów na odległość, bowiem najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość o:

  1. ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej części interfejsu internetowego, która jest bezpośrednio i łatwo dostępna ze strony, na której prezentowane są oferty, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, o którym mowa w art.  2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) oraz znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;
  2. czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą, na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego dostawcy internetowej platformy handlowej;
  3. niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca;
  4. podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.”;

Nowości czekają też sprzedawców wyrobów medycznych w trakcie pokazów handlowych- Prezes UOKiK proponuje zaostrzenie przepisów, m.in. proponując zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta i przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Projekt dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348651/katalog/12800316#12800316

Przewiń do góry