Produkcja ekstraktów z konopi oraz produktów z CBD wiąże się z obowiązkiem uzyskania wielu pozwoleń.

To samo dotyczy medycznej marihuany, której wprowadzenie do obrotu jest bardzo formalnym procesem. Składają się na niego liczne zezwolenia wydawane w różnych procedurach.

Jednym z ważnych dla branży konopnej dokumentów jest wniosek o pozwolenie na przywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wywóz albo wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1.

Wniosek dotyczy pozwolenia, które ułatwia przedsiębiorcom import lub eksport produktów zawierających między innymi THC.

Warto wskazać, że w ostatnim czasie urząd wydał wytyczne, które mają na celu zoptymalizować procedurę.

Na co warto zwrócić uwagę?

  1. wnioski składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP należy przedkładać odrębnie dla każdego wnioskowanego pozwolenia;
  2. dokumenty przedłożone w postaci papierowej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e- PUAP nie powinny być równolegle przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w wersji edytowalnej;
  3. w przypadku wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz składanych w postaci papierowej, jeżeli pozwolenie na przywóz zostało wydane przez organy państwa przywozu w postaci elektronicznej, pozwolenie na przywóz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem określonej ścieżki dostępu (wyjątek od punktu b);
  4. wnioski powinny zawierać komplet dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wszystkich przesłanek wydania pozwolenia, a poszczególne dokumenty powinny być przesłane w tej samej postaci co wniosek (elektronicznie, papierowo) i w ramach jednej przesyłki;
  5. dokumenty przekazywane wraz z wnioskiem sporządzonym w postaci elektronicznej powinny pozwalać na kopiowanie tekstu (należy unikać uwierzytelnionych elektronicznie skanów dokumentów sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej);
  6. do wniosków na przywóz obejmujących produkt leczniczy powinny być dołączone informacje pozwalające na potwierdzenie dopuszczenia tego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. odniesienie do wpisu we właściwym rejestrze, a w przypadku dopuszczenia do obrotu niepolegającego wpisowi do rejestrów – kopię rozstrzygnięcia właściwego organu).

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w skompletowaniu dokumentacji oraz reprezentacji w toku postępowania lub chcą się Państwo dowiedzieć, od czego zacząć, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Państwu sprawnie przejść przez zawiłości prawne.

Przewiń do góry