21 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została nowelizacja rozporządzeniaw sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Czego dotyczyć mają zmiany?

Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasad przekazywania przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej (dalej „SIM”) danych zdarzenia medycznego, których obowiązek przekazywania, zgodnie z art. 56 ust. 2a ustawy o SIOZ powstał od dnia 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z uzasadnieniem głównym celem nałożenia na usługodawców obowiązku raportowania do SIM danych zdarzenia medycznego było stworzenie narzędzia umożliwiającego pozyskanie przez nich istotnych i kompleksowych informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Zmiany nakładają na usługodawców m. in. obowiązek wskazywania poza datą udzielania świadczenia zdrowotnego, także godzinę rozpoczęcia jego udzielania (zakończenia, przyjęcia do szpitala, wypisu ze szpitala) oraz wytworzenia  dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Co więcej, ustawodawca nakłada zobowiązanie na usługodawcę udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie porad psychologicznych lub sesji psychoterapeutycznych do sprawozdawania kodu diagnoz psychologicznych według słownika opracowanego przez NFZ.

Katalog przekazywanych przez usługodawców danych, pozwalających na identyfikację świadczenia zdrowotnego rozszerzono ponadto o dane odnoszące się do informacji o: wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, alergiach występujących u usługobiorcy, potwierdzonym wyniku grupy krwi oraz ciąży, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej, tj. jeśli usługodawca uzyska je w wyniku przeprowadzonych zabiegów, operacji oraz badań specjalistycznych.

Z uwagi na konieczność umożliwienia dostosowania się usługodawców do wypełniania obowiązku przekazywania do SIM informacji o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, alergiach występujących u usługobiorcy, o potwierdzonym wyniku grupy krwi oraz o ciąży, zacznie on obowiązywać od dnia 1 października 2022 r.

Przewiń do góry