W ostatnim czasie możemy zaobserwować rosnący problem na rynku spożywczym związany z tlenkiem etylenu. Produkty zanieczyszczone tą substancją stanowią poważne zagrożenie dla konsumentów. 

Co to jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu to organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów, najprostszy możliwy epitlenek. W ściśle określonej temperaturze i ciśnieniu jest gazem o zapachu eterowym. W warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin sklasyfikowało tlenek etylenu jako substancję z kategorii 1B , czyli substancję o działaniu rakotwórczymmutagennym lub której działanie jest szkodliwe na rozrodczość.

Stosowanie tlenku etylenu w sektorze spożywczym nie zawsze było zabronione. Substancja ta była wykorzystywana w kontroli szkodników, stosowano ją do zwalczania pasożytów w silosach przeznaczonych do przechowywania żywności. Z czasem, ze względu toksyczność tlenku etylenu, o których wspominamy powyżej, jego stosowanie w żywności zostało zakazane w Unii Europejskiej

Produkty z tlenkiem etylenu w obrocie:

Od września 2020 r. w europejskim systemie RASFF zarejestrowano ponad 100 powiadomień dotyczących wprowadzenia do krajów europejskichżywności zanieczyszczonej tlenkiem etylenu. Zdecydowana większość powiadomień dotyczyła partii nasion sezamu pochodzących z Indii,gdzie, w przeciwieństwie do Europy, dozwolona jest obróbka żywności za pomocą tlenku etylenu. 

W 2021 r. obserwujemy kolejne przypadki zanieczyszczenia tlenkiem etylenu, tym razem nie w sezamie, lecz w takich produktach jak wyroby mięsne, wyroby rybne oraz lody.

Tlenek etylenu jest substancją poważnie zagrażającą zdrowiu, długotrwały kontakt z dużymi ilościami tlenku etylenu może powodować: bóle głowy, mdłości, wymioty, nieostre widzenie, trudności w oddychaniu oraz oparzenia skóry.

Z uwagi na coraz liczniejsze ostrzeżenia o niebezpieczniej żywności zanieczyszczonej tlenkiem etylenu publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego producenci z branży spożywczej powinni podjąć niezwłoczne działania w celu oceny bezpieczeństwa swoich produktów pod tym kątem oraz eliminacji zagrożenia.

Przewiń do góry