W dniu 22 listopada 2023 r. w sprawie T‑655/20 został wydany wyrok[1] dotyczący związku pomiędzy unijnym rozporządzeniem kosmetycznym a rozporządzeniem REACH w odniesieniu do testów na zwierzętach.

Co było przedmiotem postępowania?

W 2018 r. ECHA zwróciła się do firmy Symrise AG o przeprowadzenie pewnych testów na zwierzętach w celu oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na substancję „salicylan 2-etyloheksylu”. Symrise AG odmówiła spełnienia tego żądania. W związku z tym sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia przez Sąd.

W swoim wniosku Symrise AG wspomniał, że żądanie ECHA jest nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę, że salicylan 2-etyloheksylu (salicylan etyloheksylu) jest stosowany wyłącznie w produktach kosmetycznych jako zatwierdzony filtr UV. W związku z tym firma poparła swoją argumentację, twierdząc, że bezpieczeństwo salicylanu etyloheksylu dla zdrowia ludzkiego zostało już ocenione na mocy rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków. Ponadto wniosek ECHA był sprzeczny z zakazem przeprowadzania testów kosmetyków na zwierzętach.

Do jakich wniosków doszedł Sąd?

Skarga Symrise AG odrzucona przez Sąd. W uzasadnieniu zajętego stanowiska stwierdzono, że składniki kosmetyczne mogą być testowane na zwierzętach do celów REACH. Ponadto, w uzasadnieniu wskazano, że:

  • nie ma przepisów ustanawiających nadrzędność rozporządzenia REACH lub rozporządzenia UE w sprawie kosmetyków; w związku z tym należy je interpretować i stosować w sposób spójny i zgodny;
  • zagrożenia dla zdrowia ludzkiego objęte rozporządzeniem UE w sprawie kosmetyków i rozporządzeniem REACH nie są identyczne; rozporządzenie UE w sprawie kosmetyków zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom końcowym i profesjonalistom, którzy używają kosmetyków w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania; w związku z tym inne zagrożenia, takie jak narażenie pracowników podczas produkcji, nie są objęte tymi ramami regulacyjnymi; REACH obejmuje natomiast zagrożenia dla zdrowia ludzkiego związane ze wszystkimi narażeniami w całym cyklu życia substancji. Wśród nich ryzyko, na które narażeni są pracownicy;
  • zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach w rozporządzeniu UE w sprawie kosmetyków obejmuje jedynie testy przeprowadzone w celu wykazania bezpieczeństwa produktu zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kosmetyków, które są zawarte w raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa; dodatkowe testy, takie jak te przeprowadzone zgodnie z REACH, nie są objęte zakazem.

Co dalej?

W przedmiotowej sprawie zostało wniesione odwołanie, a sprawa toczy się przed Trybunałem pod numerem C-281/21 P(R).

Z ciekawością będziemy śledzić dalsze losy tej sprawy.

Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności!


[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279983&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754945

Przewiń do góry