3 maja 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/692, czyli tzw. 18. dostosowanie do postępu technicznego (ATP).

Rozporządzenie obejmuje substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR). Wśród nich znajduje się 30 substancji stosowanych również jako składniki kosmetyków, które staną się zakazane do stosowania w produktach kosmetycznych.

Wszystkie składniki zostaną dodane do załącznika II do rozporządzenia UE w sprawie produktów kosmetycznych, a tym samym zakazane do stosowania. Zmiana ma na celu zapewnienie zgodności z art. 15 rozporządzenia 1223/2009 w sprawie kosmetyków, który przewiduje ogólny zakaz stosowania substancji CMR w produktach kosmetycznych. W rzeczywistości substancje CMR mogą być stosowane w kosmetykach jedynie w drodze wyjątku, jeżeli spełniają wymogi art. 15 ust. 1 pkt 2.

W związku ze sprostowaniem do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/692 z 25 maja 2022 r. będzie ono stosowane od 1 grudnia 2023 r.

W związku z tym od 1 grudnia 2023 r. produkty kosmetyczne zawierające którykolwiek z przedmiotowych składników nie będą mogły być wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku UE.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych składników, które od 1 grudnia 2023 r. będą zakazane do stosowania w kosmetykach:

  • Bromek amonu;
  • Dwutlenek telluru;
  • Czterotlenek diboronu baru;
  • Benzofenon;
  • Chinoklamina (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naftochinon;
  • Kwas perfluoroheptanowy; kwas tridecafluoroheptanowy;
  • Cumene;
  • N-karboksymetyliminobis(ethylenitrilo)tetra(kwas octowy);
  • Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenitrilo)tetraacetate;
  • Bentazon (ISO); 3-izopropylo-2,1,3-benzotiadiazyna-4-on-2,2-dwutlenek.

Pomimo faktu, że zakaz będzie stosowany od stycznia 2023 r., warto dokonać przeglądu swoi produktów, aby zakazane składniki mogły zostać zastąpione.

Przewiń do góry