Na rynku spożywczym znajdziemy wiele suplementów diety. Są jednym z najpopularniejszych produktów, które uzupełniają normalną dietę ludzi w niezbędne witaminy oraz składniki mineralne. W związku z rosnącą świadomością konsumentów oraz zainteresowaniem produktami roślinnymi coraz większe znaczenie  odgrywają produkty zielarskie.

Preparaty te doczekały się powołania specjalnego Zespołu, który będzie zajmował się tematyką zielarską.

Zespół został powołany do życia zarządzeniem Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2022 r. i jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaczynając od najważniejszego – należy odpowiedzieć na pytanie: co będzie wchodziło w zakres spraw, którymi będzie zajmował się Zespół?

Zgodnie z zarządzeniem w zakres spraw Zespołu będą wchodziły:

  • hodowla, uprawa i ochrona roślin zielarskich;
  • przetwórstwo i rynek produktów zielarskich;
  • dopuszczenie do obrotu i rejestr produktów zielarskich;
  • określenie kierunków badań naukowych i innowacji w zielarstwie oraz wspieranie edukacji;
  • integracja środowiska zielarskiego.

Co więcej, należy zwrócić uwagę na skład Zespołu. Oprócz przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, sprawami z zakresu produktów zielarskich będą zajmować się takie osoby jak: dyrektorzy komórek organizacyjnych w ministerstwie właściwym w sprawach rynków rolnych oraz rolnictwa ekologicznego i jakości żywności, po jednym przedstawicielu zaproszonym przez Ministra, w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej, wyznaczonym przez: Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz  przedstawiciel Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ‒ Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu wyznaczony przez dyrektora tego instytutu.

Zespół w składzie, o którym mowa powyżej, będzie obradował na posiedzeniach, zaś przewodniczący będzie mógł tworzyć grupy robocze, w szczególności w celu wykonania zadań z zakresu dopuszczenia do obrotu i rejestru produktów zielarskich.

Przewiń do góry