Unijny ustawodawca przygotował dla rynku produktów spożywczych kolejne zmiany.

Już 25 maja 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006.

Rozporządzenie 1881/2006 jest bardzo dobrze znane przedstawicielom branży spożywczej. To właśnie z tego aktu prawnego wiemy, między innymi, jakie są maksymalne limity sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9-THCA) w oleju konopnym oraz w nasionach konopi, a także jaka ilość ołowiu, rtęci czy alkaloidów pirolizydynowych w suplementach diety jest niebezpieczna.

Jak wyjaśnia Komisja Europejska, przyczyną uchwalenia nowego rozporządzenia jest przede wszystkim chęć usystematyzowania informacji dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń. Co więcej, dodatkowym argumentem była duża ilość zmian w rozporządzeniu 1881/2006.

Czy rozporządzenie 2023/915 wprowadza ,,nowości”?

Tak:

  • Przede wszystkim wprost wskazano, że żywność niezgodna z rozporządzeniem nie tylko nie może być wprowadzana do obrotu, ale również nie może być stosowana jako surowiec do produkcji żywności czy jako składnik, a także nie może być mieszana z żywnością;
  • Wprowadzono definicje podstawowych pojęć, które to w większości odsyłają do rozporządzenia (WE) nr 178/2002;
  • Ustanowiono ogólny zakaz detoksykacji, który dotyczy całej żywności zawierającej zanieczyszczenia. Żywność zawierająca zanieczyszczenia wymienione w załączniku I nie może być celowo poddawana detoksykacji poprzez obróbkę chemiczną. W rozporządzeniu 1881/2006 zakaz ten miał zastosowanie wyłącznie do środków spożywczych zawierających zanieczyszczenia wymienione w sekcji 2 załącznika, czyli mykotoksyn;
  • W odniesieniu do zanieczyszczenia melaminy, po opublikowaniu przez Codex Alimentarius maksymalnego limitu w płynnych preparatach do początkowego żywienia niemowląt, limit ten został aktualnie przeniesiony do rozporządzenia 2023/915.

25 maja 2023 r. rozporządzenie 1881/2006 utraci swą moc, jednak należy podkreślić, że aktualnie rozporządzenie 2013/915 nie zawiera żadnych zmian w stosunku do poziomów wprowadzonych po ostatniej nowelizacji rozporządzenia 1881/2006.

Co więcej, niektóre środki spożywcze mogą pozostać w obrocie do upływu daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, jeżeli były wprowadzone do obrotu przed datami określonymi w środkach przejściowych, np.: produkty zanieczyszczone sumą Δ9-THC oraz Δ9-THCA, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2023 r., mogą bez obaw pozostać w obrocie do wspomnianych powyżej dat.

Z treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915

Przewiń do góry