W dniu 2 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (dalej: „Projekt”).

Celem zmian zaproponowanych w Projekcie jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta.

Do głównych założeń Projektu należą zmiany dotyczące:

  • możliwości wystawienia pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, po osobistym zbadaniu pacjenta albo – pod pewnymi warunkami – zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta;
  • możliwości wystawienia recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający ww. środki, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy;
  • odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta przeprowadzenia weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 oraz zbadania pacjenta, jak również szczegółowego opisu uzasadniającego konieczność wystawienia omawianej recepty.

W projekcie wskazano również na wyjątki dotyczące:

  • weryfikacji leków, który nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentom, którzy nie aktywowali Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji (chodzi o pacjentów, których dotyka „wykluczenie cyfrowe”);
  • zbadania pacjenta, który nie będzie dotyczyć przypadku gdzie lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Zgodnie z przepisem przejściowym recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie zmiany dotyczącej wystawiania recept, będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem zmiany w zakresie wyłącznej formy elektronicznej dla recept na ww. środki, która ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewiń do góry