Projekt ustawy ROP z 2 sierpnia 2021 r. – jakie czekają nas zmiany w zakresie opakowań?

Nowa regulacja przewiduje szereg nowych zasad związanych z opakowaniami oraz gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi.

Poniżej przedstawiamy główne założenia.

  • Wprowadzenie nowej definicji opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Definicja ta została dodana, aby możliwe było dokonanie podziału strumienia opakowań na tzw. konsumenckie oraz pozostałe
  • Wprowadzający produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów jest obowiązany zapewnić, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały wagowo co najmniej:

do dnia 31 grudnia 2024 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli ich głównym składnikiem strukturalnym jest politereftalan etylenu;

do dnia 31 grudnia 2029 r. oraz w latach następnych – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

  • W ramach nowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta ustawowe obowiązki (w tym w zakresie recyklingu) będą realizowane za pośrednictwem organizacji odpowiedzialności producentów lub samodzielnie przez wprowadzających.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, jeżeli nie będzie realizować we własnym zakresie ustawowych obowiązków, będzie on obowiązany do zawarcia umowy z organizacją odpowiedzialności producentów. Co więcej, obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami będą musiały być realizowane odrębnie w odniesieniu do opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz w odniesieniu do pozostałych opakowań.

  • Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów. Oznakowanie takie musi zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące i niewidome.
  • Konieczność prowadzenia ewidencji przez wprowadzającego produkty w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym, w podziale na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania, w tym o udziale materiałów pochodzących z recyklingu w tych opakowaniach oraz wysokości wnoszonej opłaty opakowaniowej.
  • Wprowadzenie opłaty opakowaniowej. Ma to być opłata ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, która będzie przeznaczana na finansowanie zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokość należnej opłaty opakowaniowej stanowić będzie suma iloczynów stawek opłaty opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz mas opakowań poszczególnych rodzajów odpowiadających tym stawkom, w których wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu produkty w danym miesiącu.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r.

Przewiń do góry