Czy NFZ prawidłowo nałożył kary na apteki za literówki w numerach PESEL?

W wyniku przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli w kontrolowanej aptece stwierdzono błędy w numerach PESEL pacjentów wpisanych w zestawieniu zbiorczym dotyczącym recept. Okazało się, że osoby, do których przypisane były numery PESEL w zestawieniu zbiorczym, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych widniały jako osoby zmarłe. Błąd polegał na tym, że na receptach wskazane były inne numery PESEL niż te zamieszczone w zestawieniu zbiorczym, odpowiadające danym osobowym osób na rzecz których zostały wystawione recepty.

W efekcie NFZ nałożył na aptekę karę w wysokości 3 606,95 zł tytułem kary umownej w związku ze stwierdzeniem nienależytego wykonania umowy będącego następstwem okoliczności leżących po stronie podmiotu prowadzącego aptekę. Apteka zakwestionowała stanowisko NFZ, podkreślając, że przedmiotowa sprawa nie dotyczyła nienależnej refundacji, gdyż w wyniku realizacji recept wydano leki na rzecz osób do tego uprawnionych. Sprawa dotyczyła natomiast zakwestionowanych przez NFZ literówek w numerach PESEL, które nie mogły stanowić podstawy do naliczania kary umownej, gdyż nie stanowią błędnych danych dotyczących obrotu lekami.

NFZ nie uznał wyjaśnień apteki i na początku 2022 r. dokonał potrącenia wierzytelności ze zwrotu refundacji. Apteka skierowała sprawę na drogę sądową, domagając się zwrotu potrąconej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie[1] uznał, że potrącenie kwoty 3 606,95 zł tytułem naliczonej kary umownej stanowiącej zwrot refundacji za zrealizowane recepty zostało dokonane bezpodstawnie i nakazał zwrot całości kwoty. W uzasadnieniu zajętego stanowiska Sąd wskazał, że naliczenie kary umownej byłoby możliwe wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie obowiązków umownych skutkowałoby dokonaniem nienależnej refundacji przez NFZ. Natomiast w przedmiotowej sprawie dokonanie omyłkowej literówki w numerach PESEL pacjentów nie prowadziło jednak do skutku w postaci wypłaty nienależnej refundacji. Sąd wskazał, że nieprawidłowości miały miejsce, jednakże do ich usunięcia wystarczyły w zupełności zalecenia organu przeprowadzającego kontrolę, do czego apteka się ustosunkowała.


[1] https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/aptek/154505300003003_VI_C_001249_2022_Uz_2023-03-10_002

Przewiń do góry