1 kwietnia 2021 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców i jaki jest cel nowelizacji?

Nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, która ma ograniczyć stosowanie takich produktów jak: jednorazowe plastikowe kubki, talerze, słomki czy nawet patyczki do uszu.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorcy będą̨ również mieli obowiązek zapewnienia nabywcom alternatywy dla opakowań jednorazowych, czyli opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż̇ tworzywa sztuczne.

Maksymalna stawka opłaty może wynieść́ 1 zł za jedną sztukę̨ opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Natomiast rzeczywista stawka opłaty, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów, zostanie określona dopiero w rozporządzeniu wykonawczym.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu opłata ma zniechęcić konsumentów do nabywania opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na rzecz opakowań́ i produktów z alternatywnych tworzyw lub opakowań́ i produktów wielokrotnego użytku.

Nie sposób pominąć faktu, że projekt ustawy nakłada dodatkowe opłaty na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Zgodnie z projektem zostanie wprowadzony obowiązek ponoszenia kosztów związanych zagospodarowaniem odpadów powstałych z wyżej wspomnianych produktów. Finansowanie ma objąć́:

  • zbieranie odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym koszty utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich zagospodarowania. Dotyczy to na przykład odpadów pozostawionych w koszach usytuowanych na chodnikach, skwerach, dworcach, alejach handlowych, przed budynkami użyteczności publicznej, parkach czy przy plażach;
  • koszty uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów powstałych z tych produktów.

W projekcie została określona maksymalna stawka opłaty w wysokości 0,05 zł za sztukę produktu, jednak rzeczywiste stawki zostaną̨ określone w rozporządzeniu wykonawczym.

Zachęcamy do zapoznania się z całością projektu, który jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259

Przewiń do góry