Nowe Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

W dniu 23 maja 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG), czyli tzw. GPSR.

Dotychczas kwestie dotyczące bezpieczeństwa produktów były regulowane na poziomie unijnym przez dyrektywę 2001/95/WE, która w Polsce została implementowana przez ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwem produktów.

Aktualnie zasady dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów mają być regulowane w formie rozporządzenia, co ma zapewnić ich większą skuteczność na terytorium całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że niezbędne będą również zmiany w polskich przepisach.

W Rozporządzeniu określono m.in.: szczegółowo obowiązki podmiotów gospodarczych, w tym również obowiązki dostawców internetowych platform handlowych; szczególne wymagania dotyczące identyfikowalności niektórych produktów, kategorii lub grup produktów; zasady systemu wczesnego ostrzegania Safety Gate oraz Safety Business Gateway; zasady sprawozdawczości oraz nadzoru nad rynkiem.

Co istotne, Rozporządzenie nie ma zastosowania m.in. do:

  • produktów leczniczych do stosowania u ludzi ani do weterynaryjnych produktów leczniczych;
  • żywności;
  • pasz;
  • żywych roślin i zwierząt, organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie stosowanych w sposób ograniczony, a także do produktów z roślin i zwierząt bezpośrednio związanych z ich przyszłym rozmnażaniem;
  • produktów ochrony roślin.

Pomimo, iż Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 12 czerwca 2023 r., to zostały w nim przewidziane okresy przejściowe. Tym samym przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie dopiero od dnia 13 grudnia 2024 r.

Z uwagi na szerokie zmiany zachęcamy producentów i dystrybutorów produktów z całej UE do zapoznania się ze zmianami już teraz, aby mieć czas na dostosowanie się do poszczególnych wymogów.

Przewiń do góry