DIETETYK BĘDZIE ZAWODEM REGULOWANYM!

W dniu 15 maja 2023 r. do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący ustanowienia zawodu dietetyka jako nowego zawodu medycznego (dalej: „Projekt”). Projekt określa zasady:

 • wykonywania zawodu dietetyka;
 • uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu dietetyka;
 • kształcenia i doskonalenia zawodowego dietetyków;
 • odpowiedzialności zawodowej dietetyków;
 • działania samorządu zawodowego dietetyków, jego organizację i zadania oraz prawa i obowiązki członków samorządu zawodowego dietetyków;
 • związane z odpowiedzialnością zawodową wraz z systemem kar za popełnienie przewinienia zawodowego.

Zgodnie z Projektem wykonywanie zawodu dietetyka polegać ma na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym na:

 • promocji zdrowia i edukowaniu pacjentów w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia;
 • diagnozowaniu stanu zdrowia pacjenta w zakresie służącym do prawidłowego przygotowania indywidualnej diety leczniczej łącznie z wykonywaniem badań antropometrycznych i badań biochemicznych;
 • zlecaniu badań medycznych niezbędnym do określenia stanu pacjenta w związku z zakresem wykonywanych świadczeń dietetycznych;
 • stosowaniu żywienia klinicznego i specjalistycznego przy zastosowaniu produktów leczniczych naturalnych;
 • rozpoznaniu, działaniach prewencyjnych, leczeniu otyłości i nadwagi przy zastosowaniu niefarmakologicznych metod leczenia;
 • udzielaniu indywidulanych i grupowych porad żywieniowych;
 • nadzorze nad jakością surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania w placówkach leczniczych i zbiorowego żywienia.

Projekt zakłada, że zawód dietetyka będzie samodzielnym zawodem medycznym, a tytuł zawodowy „dietetyk” ma podlegać ochronie prawnej. Zawód dietetyka będzie mogła wykonywać jedynie osoba, która spełnia wymagania określone projektowaną ustawą. Zgodnie z Projektem, dietetyk wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej będzie podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W Projekcie uregulowano również sankcje karne za:

 • udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki bez wymaganych uprawnień (grzywna nie mniejsza niż 2 500 zł.);
 • posługiwanie się tytułem zawodowym dietetyka bez wymaganych uprawnień (grzywna nie mniejsza niż 10 000 zł.);
 • dopuszczenie do udzielania świadczeń z zakresu dietetyki przez osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń (kara ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejsza niż 25 000 zł.).

Zgodnie z projektowanymi przepisami, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących kar (art. 85-88), które miałyby wejść w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W dniu 19.05.2023 r. Projekt został skierowany do konsultacji.

Projektowane przepisy mogą mieć istotne znaczenie z perspektywy rekomendowania produktów przez dietetyków. Co więcej, Projekt jest rozpatrywany niezależnie od projektu ustawy o zawodach medycznych.

Zachęcamy zatem do śledzenia z nami procesu legislacyjnego!

Przewiń do góry