Od 2019 r. Zespół do spraw Suplementów Diety działający przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym wydaje uchwały określające, na podstawie dostępnych badań naukowych, rekomendacje w sprawie maksymalnych ilości witamin, składników mineralnych oraz niektórych składników roślinnych w suplementach diety.

Od 2021 r. Zespół określa również składniki, które nie powinny być stosowane w produkcji suplementów diety.

Przedsiębiorcy wiedzą, że w postępowaniach organy często powołują się na wspomniane wyżej uchwały. Czy uchwały te mają moc wiążącą? Czy można je zaskarżyć do sądu?

Sprawa w powyższym zakresie stała się przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA).

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2022 r. WSA odrzucił skargę przedsiębiorcy. Skarga dotyczyła uchwały Zespołu do spraw Suplementów Diety z dnia 4 lutego 2022 r. nr 1/2022 w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej ilości piperyny w suplementach diety.

Dlaczego WSA odrzucił skargę?

  • Zespół udziela GIS merytorycznego i naukowego wsparcia przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 u.b.ż.ż, poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu. Opinia, przybierająca formę uchwały Zespołu, nie ma jednak charakteru wiążącego w sprawie głównej prowadzonej przez organy inspekcji sanitarnej. Brak jest normy prawnej, z której by takie związanie wynikało. Opinia – w przedmiotowej sprawie Uchwała – stanowi dokument pomocniczy w prowadzonym przez organy administracji postępowaniu i jest wyłącznie jednym z dowodów w sprawie na okoliczność dopuszczenia do obrotu suplementów diety, których składnikiem jest piperyna. Stąd też Zespół nie podejmuje rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach, tylko formułuje opinie, które GIS może uwzględnić przy realizacji zadań należących do jego właściwości zgodnie z przepisami ustawy o PIS.
  • Zaskarżona Uchwała nie jest również aktem, który dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Stanowi ona opinię, stanowisko, dodatkowe źródło informacji, które nie ma mocy aktu prawnego powszechnie obowiązującego i samodzielnie nie może stanowić podstawy do wstrzymania wprowadzenia produktu do obrotu na podstawie przepisów prawa żywnościowego.

Co uzasadnienie omówionego postanowienia WSA oznacza dla branży?

  • Sąd potwierdził, że uchwały nie mają charakteru wiążącego.
  • Nie mogą one stanowić samodzielnej podstawy do wstrzymania wprowadzania produktu do obrotu.
  • Uchwały mogą być uwzględniane przez GIS podczas postępowań, jednak mają charakter pomocniczy.
  • Uchwały nie mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego, ponieważ nie mieszczą się w katalogu określonym w art. 3 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z treścią postanowienia można zapoznać się pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0A7EA3942D

Przewiń do góry