Zmiana przepisów w zakresie akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów w ramach urzędowej kontroli żywności

29 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące akredytacji metody badawczej – rozporządzenia nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Zmianie ulegnie sposób przeprowadzania urzędowej kontroli żywności. Przepisy nakładają bowiem obowiązek przeprowadzania badań nie tylko przez akredytowane laboratoria, ale również akredytowanymi metodami.

Zgodnie z art. 37 ust. 4 lit e) i ust. 5 ww. rozporządzenia:

Właściwe organy mogą wyznaczyć jako laboratorium urzędowe wyłącznie laboratorium, które:

(…) e) funkcjonuje zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 oraz otrzymało akredytację krajowej jednostki akredytującej działającej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008.

5. Zakres akredytacji laboratorium urzędowego, o którym mowa w ust. 4 lit. e):

a) obejmuje te metody laboratoryjnych analiz, badań lub diagnostyki, z których laboratorium musi korzystać w celu przeprowadzania analiz, badań lub diagnostyki, gdy funkcjonuje jako laboratorium urzędowe;

b) może obejmować jedną lub większą liczbę metod przeprowadzania laboratoryjnych analiz, badań lub diagnostyki lub grupy metod;

c) może być określony w sposób elastyczny w celu umożliwienia objęcia zakresem akredytacji zmodyfikowanych wersji metod stosowanych przez laboratorium urzędowe, w czasie gdy udzielono akredytacji, lub nowych metod w uzupełnieniu do tych metod na podstawie własnych walidacji laboratorium bez przeprowadzania szczegółowej oceny przez krajową jednostkę akredytującą przed zastosowaniem tych zmienionych lub nowych metod.”

W związku ze zmianami inspekcje będą miały ograniczony wybór laboratoriów do potrzeb urzędowej kontroli żywności. Jednostka taka powinna posiadać nie tylko charakter akredytowanego laboratorium, ale również posługiwać się akredytowanymi metodami.

Przewiń do góry