25 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia  dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii, a już na 48. posiedzeniu Sejmu (w dniach 8 oraz 9 lutego 2022 r.) sprawozdanie Komisji zostanie przedstawione posłom.

Co zmieniono w projekcie?

Pierwszą zauważalną zmianą jest rozbudowanie definicji konopi włóknistych oraz ziela konopi innych niż włókniste. Komisje zaproponowały, aby w definicjach zaznaczyć, że suma THC w przeliczeniu na suchą masę podlega zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku!

Kolejną zauważalną zmianą jest wzrost opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego z 750 zł do 1500 zł.

Zgodnie z projektem możliwość uprawy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego nadal będą mogły mieć instytuty badawcze!

Uwagę należy zwrócić również na zaproponowane wnioski mniejszościowe.

Pierwszy z wniosków zawiera propozycję wprowadzenia zaświadczenia lekarskiego dla osób, które przyjmują lek recepturowy przygotowany z surowców farmaceutycznych.

Co więcej, wnioskodawcy proponują zaprzestanie penalizacji przetwarzania lub przerabiania na własny użytek leków recepturowych przygotowanych z surowców farmaceutycznych. Oznacza to, że dokonanie wskazanych czynności nie byłyby uważane za popełnienie przestępstwa.

Ważnym wnioskiem dla osób, które stosują medyczną marihuanę, jest propozycja dodania w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zapisu ,,Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wskazania do stosowania leków recepturowych, o których mowa w ust. 5a (leki recepturowe przygotowane z surowca farmaceutycznego z konopi), w przypadku których lek recepturowy wydawany jest świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, o której mowa w ust. 7 (Odpłatność ryczałtowa wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), mając na uwadze aktualną wiedzę medyczną i potrzebę uzyskania jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych”.

Jak wskazaliśmy na początku, sprawozdanie Komisji zostanie przedstawione na posiedzeniu Sejmu w dniach 8 oraz 9 lutego 2022 r.

Już teraz można zapoznać się ze zmianami w projekcie pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/27625D61529BE6D7C12587D6005667FD/%24File/1975.pdf

Prawnicy FoodMedLaw na bieżąco obserwują zmiany legislacyjne dotyczące rynku konopnego. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej oraz profilu na LinkedIn.

Przewiń do góry