Ważny wyrok NSA!

,,Podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, na podstawie zezwolenia uzyskanego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej organy nie powinny były, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne w brzmieniu po 25 czerwca 2017 r., odmówić mu zmiany zezwolenia” stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) i uchylił orzeczenie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA).

W styczniu 2018 r. przedsiębiorca złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutyczny (WIF) o zmianę zezwolenia na prowadzenie swojej apteki. Zmiana dotyczyła wyłączenia ze spółki, na którą było zezwolenie, wspólniczki – farmaceutki, która przestała być też kierowniczką apteki. Dolnośląski WIF odmówił jednak zmiany zezwolenia, powołując się na przejęcie majątku dotychczasowej spółki przez nową spółkę.

Inspektor uznał, że doszło do sukcesji generalnej praw o charakterze cywilnoprawnym, jednak nie dotyczyło to sukcesji generalnej praw o charakterze administracyjnym, zaś nowa spółka nie spełnia warunków wymaganych do wydania nowego zezwolenia.

Po otrzymaniu decyzji odmownej przedsiębiorca zdecydował się wnieść odwołanie. Po jego rozpoznaniu Główny Inspektor Farmaceutyczny, uchylił decyzję organu I instancji w całości i umorzył postępowanie w pierwszej instancji.

Od powyższej decyzji przedsiębiorca wniósł skargę do WSA w Warszawie. Podczas rozpoznawania skargi do postępowania wstąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stanął po stronie przedsiębiorcy.

Sąd I instancji oddalił jednak skargę, przyznając rację organom inspekcji farmaceutycznej, wskazując, że aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, ubiegający się o nie podmiot musi spełniać wymogi określone w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne, czyli bycie farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu.

,,Przepis ten z uwagi na treść art. 2 ustawy nowelizującej, ma zastosowanie, zdaniem Sądu, nie tylko do postępowań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, ale także do postępowań w przedmiocie zmiany posiadanego zezwolenia wydanego wcześniej, tj. przed wejściem w życie ustawy nowelizującej”.

Od powyższego wyroku WSA skargę kasacyjną do NSA wniósł zarówno przedsiębiorca jak i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Co w przedmiotowej sprawie stwierdził NSA?

NSA podzielił  zarzuty naruszenia przepisów procesowych, które doprowadziły do niewyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia analizowanej sprawy kwestii i wskazał, że  ,,podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, na podstawie zezwolenia uzyskanego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej organy nie powinny były, z uwagi na konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne w brzmieniu po 25 czerwca 2017 r., odmówić mu zmiany zezwolenia”.

NSA podkreślił, że ,,przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organy administracji winny wnikliwie ustalić czego dotyczy wniosek– czy chodzi o zmianę zezwolenia decyzji poprzez wpisanie w tym zezwoleniu nowego podmiotu, który do tej pory (tj. przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne) nie był zezwoleniobiorcą uprawnionym do prowadzenia spornej apteki, czy też zmiana ma polegać na wpisaniu w zezwoleniu innej prawnej formy działalności podmiotu prowadzącego aptekę (będącego zezwoleniobiorcą, który uzyskał zezwolenie przed 25 czerwca 2017 r.), czy też jest to inna zmiana „techniczna” w przedmiotowej decyzji, niedotycząca rozstrzygnięcia w zakresie nabytych praw”.

Powyższy wyrok zmienia nie tylko sytuację przedsiębiorcy, który jest bohaterem całej sprawy, lecz również innych przedsiębiorców, którzy z uwagi na zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją Prawa Farmaceutycznego z 2017 r., popularnie zwaną „Apteką dla Aptekarza”, otrzymali decyzje odmowne.

Przewiń do góry