29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym, prawo UE zabrania dodawania alg Lithothamnium calcareum do wytwarzania ekologicznych środków spożywczych, takich jak napoje na bazie ryżu i soi, w celu ich wzbogacenia w wapń.

Wniosek w sprawie C‑815/19 wpłynął do TSUE we wrześniu 2019 r.  Przedmiotem wniosku było wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1584 z dnia 22 października 2018 r.

Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Natumi GmbH a Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy), który dotyczył stosowania składnika nieekologicznego przy przetwarzaniu żywności ekologicznej i stosowania terminów odnoszących się do ekologicznej metody produkcji przy znakowaniu tej żywności.

Natumi podnosiło w swojej argumentacji, że wodorosty są naturalnym źródłem wapnia i w związku z tym powinny być dopuszczone jako składnik „organicznej” żywności. Trybunał nie kwestionował właściwości czerwonych alg i stwierdził, że bezsporny jest fakt, że glon Lithothamnium calcareum jest wodorostem morskim i że jego stosowanie jest dopuszczone w przetwórstwie żywności nieekologicznej. Zwrócił jednak uwagę, że uzyskiwany z nich proszek, który jest następnie dodawany do napojów, trudno uznać za „organiczny„.

,,Należy stwierdzić, że wykładnia, zgodnie z którą stosowanie proszku uzyskanego z czyszczonych, suszonych i rozdrabnianych osadów glonu Lithothamnium calcareum, który ma naturalnie wysoką zawartość wapnia, jako nieekologicznego składnika pochodzenia rolniczego w rozumieniu art. 28 rozporządzenia nr 889/2008, byłoby dozwolone w celu przetworzenia żywności ekologicznej, takiej jak napoje ekologiczne na bazie soi i ryżu będące przedmiotem postępowania głównego, w celu jej wzbogacenia w wapń, umożliwiałoby producentom tych środków spożywczych obejście zakazu ustanowionego w art. 19 ust. 2 lit. b) i art. 21 rozporządzenia nr 834/2007 w związku z art. 27 rozporządzenia nr 889/2008 i załącznikiem VIII do niego.

Taka wykładnia powodowałaby zatem bezskuteczność surowych zasad dotyczących dodawania produktów i substancji takich jak minerały w produkcji żywności ekologicznej ustanowionych w przepisach będących przedmiotem postępowania głównego i byłaby sprzeczna z realizowanymi przez nie celami. (…) Rozporządzenie nr 889/2008 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ono stosowaniu proszku uzyskanego z osadów glonu Lithothamnium calcareum, które są czyszczone, suszone i rozdrabniane, jako nieekologicznego składnika pochodzenia rolniczego w rozumieniu art. 28 rozporządzenia nr 889/2008 przy przetwarzaniu żywności ekologicznej, takiej jak napoje ekologiczne na bazie ryżu i soi, w celu jej wzbogacenia w wapń.

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Wyrok nie wprowadził żadnego okresu przejściowego, w którym przedsiębiorcy mogliby wprowadzić zmiany w swoich produktach oznakowanych jako ekologiczne.

Z dniem ogłoszenia wyroku TSUE wiele produktów znajdujących się  na rynku zaczęło naruszać przepisy jakości handlowej w zakresie znakowania produktów ekologicznych.

Przewiń do góry