Bezpieczeństwo produktów takich jak kosmetyki jest równie ważne jak środków spożywczych. Prawodawca unijny na bieżąco analizuje dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa składników, które trafiają do kremów, szamponów czy balsamów.

Niektóre substancje z uwagi na swoje właściwości są zakazane do stosowania w produktach kosmetycznych. Jedną z nich jest formaldehyd – substancja, która została sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategoria 1B) i działająca uczulająco na skórę (kategoria 1) w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz wskazana w załączniku II do rozporządzenia 1223/2009, czyli Wykazie substancji zakazanych w produktach kosmetycznych.

Formaldehyd pomimo zakazu stosowania jako składnik może pojawić się w kosmetykach w wyniku uwalniania się z substancji konserwujących użytych w produktach.

W związku z zagrożeniem wystąpienia reakcji alergicznej prawodawca unijny nakazał, aby każdy produkt gotowy zawierający substancje uwalniające formaldehyd posiadał na etykiecie umieszczone ostrzeżenie „zawiera formaldehyd„, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05 %.

Na podstawie dostępnych badań naukowych systematycznie dokonuje się rewizji przepisów. Podsumowaniem analizy badań w zakresie formaldehydu jest opinia naukowa z dnia 7 maja 2021 r. autorstwa  Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów.

Komitet stwierdził, że obecny próg 0,05% (500 ppm) nie chroni w wystarczającym stopniu konsumentów uczulonych na formaldehyd. Stwierdzono ponadto, że w celu ochrony zdecydowanej większości tych konsumentów obecny próg dla wymogu etykietowania powinien zostać obniżony do 0,001 % (10 ppm) i powinien on mieć zastosowanie do całkowitego uwolnionego formaldehydu niezależnie od tego, czy produkt zawiera jedną substancję uwalniającą formaldehyd czy większą ich liczbę.

W związku z powyższą opinią w załączniku V do rozporządzenia 1223/2009 – Wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych – zmieniono punkt 2 preambuły, który już z końcem lipca 2022 r. będzie miał brzmienie: ,,Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »uwalnia formaldehyd«, jeśli całkowite stężenie formaldehydu uwolnionego w gotowym produkcie przekracza 0,001 % (10 ppm), niezależnie od tego, czy produkt gotowy zawiera jedną lub więcej substancji uwalniających formaldehyd.

Każdy produkt gotowy zawierający substancje, o których mowa w akapicie pierwszym, który jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 lipca 2022 r., może być jednak wprowadzany do obrotu w Unii do dnia 31 lipca 2024 r. i udostępniany na rynku unijnym do dnia 31 lipca 2026 r.”

Z treścią rozporządzenia Komisji 2022/1181, które wprowadza powyższe zmiany można zapoznać się pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1181&from=EN

Przewiń do góry