Pierwsza połowa 2022 r. powoli dobiega końca. W związku z tym warto przypomnieć, że od 1 lipca na niektóre podmioty, również z branży medycznej, zostaną nałożone nowe obowiązki!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych od 1 lipca zacznie funkcjonować rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Zadanie prowadzenia rejestru zostało powierzone Ministrowi Finansów.

W  rejestrze umów będą zamieszczane informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Które podmioty z branży medycznej będą zobowiązane do zgłaszania informacji do rejestru?

Z odpowiedzią na powyższe pytanie przychodzą przedstawiciele doktryny, wskazując, że: ,, podmiotami leczniczymi będącymi jednostkami sektora finansów publicznych są:

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ),
  • podmioty lecznicze działające jako jednostki budżetowe, w tym podmioty lecznicze Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, i to tych podmiotów dotyczy obowiązek prowadzenia rejestru umów.

Obowiązkowi temu nie podlegają pozostałe podmioty lecznicze, w tym podmioty prowadzone przez instytuty badawcze (z uwagi na wyłączenie wynikające z ustawy.), ani podmioty prowadzone w formie spółek prawa handlowego z wyłącznym lub większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (są to bowiem przedsiębiorcy).”

Kto i kiedy powinien umieścić informacje w rejestrze?

Ustawa wskazuje, że informacje powinny być wprowadzane do rejestru przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych (czyli dyrektor podmiotu, ewentualnie osobę piastującą stanowisko o takim charakterze), bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Czy za brak zgłoszenia umowy do rejestru ustawa przewiduje sankcje?

Tak! Zgodnie z art. 34b znowelizowanej ustawy o finansach publicznych ,,Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przewiń do góry