Zapytanie do KE w sprawie oświadczenia – „zero pozostałości” oraz „bez pozostałości”

Komisja Europejska została poproszona o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszczalne jest użycie oświadczeń: „zero pozostałości” i „bez pozostałości” zamieszczanych na środkach spożywczych, gdy pozostałości syntetycznych środków ochrony roślin są mniejsze lub równe 0,01 mg/kg lub /litr.

Wątpliwości pojawiły się w związku z tym, że informacje te zawierają przekaz o usunięciu pozostałości, ale nie poświadczają, że syntetyczne pestycydy nie zostały użyte na etapie produkcji.

Zadaniem Komisji Europejskiej było wypowiedzenie się co do tego, czy stosowanie oświadczeń „zero pozostałości” oraz „bez pozostałości” jest zgodne z art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz rozporządzeniem nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w kontekście ochrony konsumenta przed informacjami wprowadzającymi w błąd.

W odpowiedzi Komisja wskazała, że prawodawstwo europejskie nie przewiduje etykietowania pozostałości pestycydów w żywności. Jednakże wszelkie informacje przekazywane konsumentom na zasadzie dobrowolności muszą być zgodne z art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Przepis ten stanowi, że informacje na temat żywności podawane na zasadzie dobrowolności nie mogą być niejednoznaczne ani mylące dla konsumenta, oraz w stosownych przypadkach opierać się muszą na odpowiednich danych naukowych. Ponadto zgodnie art. 7 ww. aktu prawnego informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd co do właściwości żywności, przypisywać żywności właściwości, których nie posiada, ani sugerować, że żywność posiada szczególne cechy, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie same cechy.

Przewiń do góry