Czy zabiegi medycyny estetycznej wymagają uregulowania?

Zabiegi medycyny estetycznej są bardzo popularne – nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pomimo rosnącego zainteresowania, zabiegi te nie doczekały się dotychczas uregulowania w porządku prawnym. Dotyczy to zarówno samego charakteru zabiegów, jak i osób mających prawo ich wykonywania.

Aktualnie z uwagi na brak szczegółowych przepisów regulujących tę problematykę istnieje spór w środowisku, jaki charakter mają zabiegi medycyny estetycznej oraz kto może je wykonywać.

Wśród lekarzy panuje pogląd, iż zabiegi medycyny estetycznej zwłaszcza te polegające na naruszeniu ciągłość tkanki ludzkiej skóry powinny być wykonywane jedynie przez lekarza.

Głos podnoszą również kosmetolodzy, kosmetyczki i inne osoby, które wykonują zabiegi estetyczne w ramach świadczenia usług, twierdząc, że zdobyte przez nich wykształcenie jest na tyle wystarczające, aby mogli przeprowadzać tego rodzaju zabiegi.

Analizując to zagadnienie, spotkać się można również z głosami dotyczącymi wykształcenia zdobytego przez ratowników medycznych, pielęgniarki, fizjoterapeutów w kontekście przyznanych ich uprawnień do wykonania zabiegów, w tym zabiegów polegających na naruszeniu ciągłość tkanki ludzkiej skóry.

W związku z powyższym pojawiają się postulaty, aby wprost uregulować kto i na jakich zasadach może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. Wskazywane są dwa podejścia – mianowicie:

(a) poprzez przyjęcie nowej regulacji ustawowej, w ramach której określone zostaną grupy osób oraz ich uprawnienia do przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej

albo

(b) poprzez zmianę aktualnie obowiązujących regulacji regulujących problematykę świadczeń zdrowotnych.

Postulowane są zatem głosy, zgodnie z którymi zawód kosmetologa mogącego wykonywać zabiegi medycyny estetycznej byłby zakwalifikowany do grupy zawodów medycznych. Pozwoliłoby to na ustanowienie jednolitych zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu, a równocześnie zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych przez kosmetologów usług.

Ponadto w środowisku są podnoszone głosy, aby uregulować w aktualnie obowiązujących regulacjach dotyczących prawa zobowiązań umowę o świadczenie zdrowotne, która to umowa miałaby regulować właśnie świadczenie usług z zakresu medycyny estetycznej. Tego rodzaju umowa miałaby regulować takie kwestie jak: rodzaj świadczenia zdrowotnego (mający cel leczniczy i pozaleczniczy), strony umowy, obowiązek informacyjny, zobowiązania, wynagrodzenie oraz przedawnienie roszczeń.

Jak widać, zakres postulowanych uregulowań jest bardzo szeroki. Niemniej jednak w obecnym stanie prawnym uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem świadczeń z zakresu medycyny estetycznej jest wysoce pożądane.

W ocenie FoodMedLaw w pierwszej kolejności powinny być uregulowane kwestie związane z zawodem kosmetologa, a dopiero następnie zagadnienia odnoszące się do umów o świadczenie zdrowotne. Kompleksowość uregulowań przyczyni się przede wszystkim do wyjaśnienia legalności przeprowadzanych zabiegów. A jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Zachęcamy do dyskusji.

Przewiń do góry