Rok 2021 oznacza duże zmiany na rynku wyrobów medycznych. Jest to spowodowane między innymi rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia UE 2017/745 oraz pracami nad nową ustawą o wyrobach medycznych. W odniesieniu do 2021 należy również mówić jako o roku, w którym zaczął działać System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE).

SOWE powstało z inicjatywy branży technologii medycznych, a patronat nad nim objęły następujące organizacje: POLMED – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych oraz MEDTech Polska.

Celem inicjatywy jest określenie wspólnych, jednolitych i najwyższych standardów etycznych w zakresie organizacji krajowych wydarzeń edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia, które powinny być przestrzegane przez branżę wyrobów medycznych.

SOWE weryfikuje zgodność krajowych wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez podmioty niebędące członkami Izby POLMED lub podmioty współpracujące z Izbą POLMED na podstawie ważnej umowy współpracy w zakresie SOWEz Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych Izby Polmed oraz Kodeksem Etyki branży technologii medycznych MEDTech Polska.

SOWE ocenia zgodność wydarzeń z kryteriami wynikającymi z powyższym kodeksów, a tym samym możliwość ich wsparcia w formie grantów edukacyjnych lub działań komercyjnych  przez firmy będące członkami Izby Polmed lub MEDTech Polska.

Weryfikacja następuje po przedłożeniu zgłoszenia za pośrednictwem specjalnej platformy SOWE. Kryteria oceny wydarzenia dzielą się na 5 kategorii:

  1. lokalizacja geograficzna i obiekt  – lokalizacja i obiekt nie powinny być główną atrakcją wydarzenia– są miejsca, w których wydarzenia nie powinny być planowane w danym czasie, przez np. trwający sezon turystyczny. Obiekt, w którym wydarzenie ma się odbyć, powinien być odpowiedni do organizacji tego typu spotkania oraz zakwaterowania uczestników;
  2. program naukowy – wydarzenie musi mieć charakter edukacyjny, z określoną liczbą godzin przeznaczonych na przekazywanie wiedzy;
  3. obecność osób towarzyszących – w przypadku, gdy przewiduje się udział w wydarzeniu osób towarzyszących, organizator merytoryczny ustanowi oddzielną opłatę rejestracyjną dla osób towarzyszących i zamieści w materiałach konferencyjnych stosowną informację;
  4. pakiet rejestracyjny / zakwaterowanie / rozrywka – organizator wydarzenia może zapewnić uczestnikom rozsądną gościnność w kontekście wydarzenia. Wszelkie przejawy gościnności muszą być podporządkowane celom wydarzenia, zarówno w aspekcie czasu, jak i zakresu takiej gościnności;
  5. materiały/ komunikacja dotycząca wydarzenia – reklama i promocja wydarzenia powinna odbywać się zgodnie ze standardami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy podkreślić, że podjęte rozstrzygnięcia opierają się na dokumentach i informacjach przekazanych przez organizatora za pośrednictwem platformy SOWE.

Powyższe decyzje nie uwzględniają ani nie zastępują krajowych i lokalnych przepisów ustawowych, wykonawczych ani kodeksów zawodowych i firmowych, które mogą nakładać surowsze wymagania na członków Izby POLMED lub MEDTech Polska.

Wydarzenia, które pomyślnie przejdą weryfikację, otrzymują certyfikat SOWE.

Certyfikat SOWE daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego lub rzeczowego od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE w formie grantów edukacyjnych lub działań o charakterze komercyjnym.

Przewiń do góry