Po wydaniu głośnego wyroku TSUE w sprawie CBD, Francja podjęła kroki nie tylko w kwestii wydawanych wyroków, ale również chce wprowadzić zmiany legislacyjne!

Francuskie władze przedłożyły Komisji Europejskiej projekt dekretu, którego celem jest uregulowanie stosowania wszystkich części konopi.

Jakie są najważniejsze założenia dekretu?

  1. zezwolenie na działalność przemysłową ze wszystkich części konopi, a tym samym na ekstrakcję kannabidiolu (CBD) z odmian katalogowych;
  2. sprzedaż konsumentom kwiatów lub surowych liści we wszystkich ich postaciach, samodzielnie lub w mieszaninie z innymi składników, w szczególności produktów do palenia, herbat ziołowych czy potpourri, ich posiadanie przez konsumentów oraz ich spożywanie ma być zabronione!

Co na to Komisja Europejska?

12 listopada 2021 r. Komisja Europejska wystosowała odpowiedź w sprawie francuskiego dekretu, w której prosi francuskie władze o zmianę oraz doprecyzowanie kilku – kluczowych – kwestii:

  1. Obecność THC w gotowych produktach: projekt dekretu przewiduje maksymalną zawartość 0,2% THC w produktach pochodzących z konopi. Komisja prosi o uzasadnienie tego wskaźnika, biorąc pod uwagę, że „ostra dawka referencyjna” w żywności wynosi 1 µg/kg masy ciała.
  1. Termin „ekstrakty z konopi” nie wydaje się jasny dla Komisji. Komisja wezwała władze francuskie do wyjaśnienia zgłoszonego projektu w tym zakresie. W szczególności należy wyjaśnić, czy termin ten odnosi się wyłącznie do produktów podlegających procedurze ekstrakcji chemicznej czy do wszystkich produktów pochodzących z konopi.
  2. Przypomnienie o przepisach dotyczących nowej żywności: ,,Zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia jedynie nowa żywność dopuszczona do obrotu i ujęta w unijnym wykazie nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, może być wprowadzana do obrotu w Unii jako taka lub stosowana w żywności lub na niej. Jest to na przykład przypadek CBD, który jest uważany za nową żywność w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia i który może być wprowadzony do obrotu wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z tym rozporządzeniem. Do tej pory nie ma takiego zezwolenia na CBD jako nową żywność. Wzywa się zatem władze francuskie do zapewnienia pełnego i prawidłowego stosowania rozporządzenia (UE) 2015/2283 w dziedzinie objętej zgłoszonym projektem oraz do rozważenia dodania wyraźnego odniesienia do tego rozporządzenia w zgłoszonym projekcie.”
  3. Zbyt szeroki zakres dekretu, który może dotyczyć substancji niebędących środkami odurzającymi: ,,Projekt zakazuje konsumentom sprzedaży surowych kwiatów lub liści konopi we wszystkich postaciach, samodzielnie lub w mieszaninie z innymi składnikami, ich posiadania przez konsumentów i ich spożywania. Nie jest wykluczone, że niektóre produkty, które wchodzą w zakres tego zakazu, są uważane za środki spożywcze zgodnie z definicją art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, biorąc pod uwagę fakt, że wyłączenie z tego zakazu definicja o której mowa w akapicie trzecim lit. g tego artykułu, obejmuje jedynie środki odurzające lub substancje psychotropowe w rozumieniu Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych z 1971 r. Francuskie organy proszone są zatem o wyjaśnienie rozumowania, na którym opiera się art. 1 pkt II projektu zgłoszonego w tym zakresie.”

Komisja przypomina również władzom francuskim, że po przyjęciu ostatecznego tekstu muszą przekazać go Komisji Europejskiej.

Jakie będą dalsze losy dekretu?

Prawnicy z FoodMedLaw obserwują zmiany na rynku konopny – nie tylko na poziomie unijnym, ale również w poszczególnych krajach członkowskich. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu na Linkedin na których na bieżąco informujemy Państwa o nowościach na rynku spożywczym oraz zmianach w prawie.

Przewiń do góry