Wraz z początkiem roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

O przygotowaniach projektu informowaliśmy Państwa już we wrześniu, jednak czy udostępniony teraz projekt zaskoczył rynek suplementów diety?

Poniżej prezentujemy omówienie najważniejszych zmian, które zostały zaproponowane w projekcie.

  1. Reklama suplementów diety – obowiązkowe stwierdzenie

Projekt nowelizacji skupił się przede wszystkim na reklamie suplementów diety. Proponowane rozwiązania są bardzo podobne do tych, które stosujemy obecnie w przypadku produktów leczniczych i których stosowanie rozpoczynamy dla wyrobów medycznych.

Ustawodawca zaproponował treść obowiązkowego stwierdzenia, które ma być stosowane w każdej reklamie suplementów (zarówno audiowizualnej, wizualnej jak i dźwiękowej). Jeżeli projekt wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, reklama suplementów diety będzie informowała konsumentów, że: ,,Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”.

Tak jak w przypadku innych kategorii produktów, tak i w analizowanym projekcie zaproponowano rozwiązania techniczne pozwalające na prawidłowe umieszczenia ostrzeżenia w reklamach.

  • Ograniczenia reklamy

Po wprowadzeniu zmian reklama nie będzie mogła być kierowana do małoletnich do 12 roku życia ani nie będzie mogła wykorzystywać przedmiotów, znaków, symboli mogących budzić skojarzenia z zawodami medycznymi takimi jak: lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, dietetyk.

Zabroniona będzie prezentacja czynności, które mogą budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu medycznego, a także wykorzystywanie innych elementów mogących budzić te same skojarzenia – tworzy to katalog otwarty, którego interpretacja może być bardzo szeroka.

Zakazane będą również rekomendacje rzeczywistych i fikcyjnych lekarzy, pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych oraz osób posiadających stopnie i tytuły naukowe z dziedzin medycznych i nauki o zdrowiu.

  • Marki parasolowe

Duże zainteresowanie branży wzbudził zakaz tzw. marek parasolowych – czyli produktów z różnych kategorii, które są wprowadzane do obrotu pod zbliżoną nazwą, szatą graficzną.

Projekt zawiera nie tylko zakaz reklamy marek parasolowych, ale również zakaz ich prezentacji.

W uzasadnieniu projektu znajdziemy podstawy nadchodzącego zakazu: ,,Taka praktyka powoduje zacieranie granic pomiędzy produktem leczniczym a suplementem diety stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia i wyraźną dezorientację u konsumentów. Równoległe oferowanie na rynku suplementu diety i produktu leczniczego o podobnych nazwach czy też opakowaniu wymaga wdrożenia regulacji prawnych, które wyeliminują to zjawisko.”

  • Zmiany dotyczące kar odnoszących się do suplementów diety

Kolejną sporą zmianą jest modyfikacja w zakresie kar.

Projekt eliminuje karę grzywny za wprowadzenia do obrotu suplementu diety bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (uchylenie art. 100 ust.  1 pkt. 3). Jednak za taki czyn oraz prowadzenie prezentacji i reklamy niepowiadomionego środka spożywczego będą nakładane administracyjne kary pieniężne.

Czy wysokość kar się zmieni? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Aktualnie kary za czyny z art. 103 ust. 1 UBŻŻ są wymierzane w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zaś projekt zakłada zwiększenie wysokości kar do stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Co więcej, za nieprzestrzeganie proponowanych regulacji w zakresie reklamy suplementów diety będzie groziła kara w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

  • Zmiana organu wymierzającego kary

Aktualnie w drodze decyzji administracyjnej karę wymierza właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Po zmianach to właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny ze względu na miejsce popełnienia czynu będą decydowali o wysokości kar.

Należy również wspomnieć, że ustawodawca zamierza uchylić przepisy, które wysokość kary uzależniają od stopnia szkodliwości czynu, stopienia zawinienia i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkości produkcji zakładu. Po zmianach zastosowanie mają mieć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Postępowanie przed GIS

Zgodnie z zapowiedziami w projekcie znalazły się regulacje zmieniające przebieg postępowania przed GIS. Po wszczęciu postępowania i nałożenia na podmiot obowiązku przedłożenia opinii Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (zmianą jest również obowiązek przedłożenia opinii Prezesa Urzędu, a nie opinii Urzędu) podmiot będzie zobowiązany do przedłożenia wniosku o opinię w ciągu 14 dni.

Termin na wydanie opinii będzie wynosił 6 miesięcy, jednak termin ten będzie mógł być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Ważne jest, że przedłużenie terminu będzie dokonywane po pisemnym poinformowaniu GIS oraz podmiotu, o takiej konieczności.

A co, jeżeli nie wystąpi się o opinię? Brak wywiązania się z obowiązku będzie skutkowało domniemaniem, że kwalifikacja środka spożywczego zaproponowana przez podmiot działający na rynku spożywczym jest nieprawidłowa oraz że środek spożywczy nie spełnia wymagań dla danego rodzaju środka spożywczego.

  • Terminy

Na sam koniec warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe.

Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie 3 miesiące po jej ogłoszeniu.

Do postępowań w zakresie kar administracyjnych, które rozpoczną się przed dniem wejścia w życie nowelizacji, będziemy stosować przepisy dotychczasowe.

Jednak do powiadomień złożonych do Głównego Inspektora Sanitarnego do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy będziemy stosować przepisy ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Intencją jest, aby w odniesieniu do spraw nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy miały zastosowanie przepisy nowelizujące.

W przypadku pytań dotyczących suplementów diety zapraszamy do kontaktu!

Przewiń do góry